Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania z izby edukacji leśnej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z IZBY EDUKACJI LEŚNEJ (WRAZ Z PRZYNALEŻNYM ZADASZENIEM – WIATĄ) PRZY SIEDZIBIE SZKÓŁKI LEŚNEJ NADLEŚNICTWA OŚNO LUBUSKIE

 1. Regulamin izby edukacji leśnej wraz z przynależną wiatą określa warunki korzystania z budowli i gruntu przeznaczonego na ten cel zarządzanych przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie.
 2. Każda osoba korzystająca z izby edukacji leśnej wraz z przynależną wiatą akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Obiekty przeznaczone są dla maksymalnie 25 osób.
 4. Izba wraz z przynależną wiatą jest przeznaczona do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w terminach uzgodnionych z Nadleśnictwem Ośno Lubuskie.
 5. Obiekty są dostępne w godzinach pracy nadleśnictwa, a zajęcia odbywają się w obecności pracownika nadleśnictwa.
 6. Zajęcia edukacyjne w izbie edukacji leśnej wraz z przynależną wiatą przeprowadzane są bezpłatnie.
 7. Opiekunowie grupy są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych.
 8. Na terenie obiektów dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką nauczyciela, rodzica czy innego opiekuna prawnego ponoszącego pełną odpowiedzialność za dziecko.
 9. Tereny leśne przyległe do izby edukacji leśnej wraz z przynależną wiatą, gdzie odbywa się część zajęć terenowych, mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (alergeny, czynniki biologiczne, ukąszenie kleszcza - bakteria krętki Borellia bugdorferi, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne itp.)
 10. Na terenie obiektów obowiązuje zachowanie czystości oraz dbałość
  o wszystkie urządzenia, pomoce dydaktyczne i eksponaty.
 11. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa odpowiedzialność ponosi osoba, która tą szkodę wyrządziła.
 12. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub w mieniu jakie mogą powstać w czasie korzystania z obiektów.
 13. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób
  z niego korzystających.
 14. Na terenie obiektów obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych
  i innych substancji odurzających.
 15. Każda osoba korzystająca z obiektów, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 16. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z obiektów jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 17. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.
 18. Zapytania, uwagi oraz wnioski (w tym uzgodnienie terminu zajęć) można składać pod adresem e-mail osno@szczecin.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu 663-897-400 oraz 95-757-74-00.