Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBOZÓW HARCERSKICH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBOZÓW HARCERSKICH NA TERENIE NADLEŚNICTWA OŚNO LUBUSKIE

 1. Niniejszy regulamin wraz ze stosowną umową dzierżawy zawieraną
  z Organizatorem obozu harcerskiego (zwanego dalej „Obozem harcerskim”) określa warunki korzystania z terenu, na którym zorganizowane zostało obozowisko harcerskie na nieruchomości zarządzanej przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie obozu harcerskiego akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Każdy z uczestników obozu harcerskiego, zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 4. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe wymogi uczestnikom korzystającym
  z terenu jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 5. Nadleśnictwo Ośno Lubuskie nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży
  w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie wydzierżawia teren, na którym obóz harcerski może się odbyć.
 6. Na terenie obozu harcerskiego może przebywać nie więcej uczestników jak 100osób/1ha.
 7. Obozy harcerskie są organizowane na terenie nadleśnictwa w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia, a za zgodą nadleśnictwa także w innych terminach.
 8. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu harcerskiego oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.
 9. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione
  i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci
  i młodzieży na terenie obozowiska. 
 10. Teren na którym jest organizowany obóz harcerski nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub kradzieży mienia uczestników obozu harcerskiego ponoszą organizatorzy obozu harcerskiego oraz jego uczestnicy.
 11. Osobom przebywającym na terenie, na którym zorganizowany został obóz harcerski zabrania się:
 • zaśmiecania terenu;
 • zastawiania dróg dojazdowych do obozowiska harcerskiego służących do ewakuacji ludzi oraz bezpiecznego i szybkiego dojazdu służb ratowniczych;
 • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcie alarmu;
 • korzystania z otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 • korzystania z ognia otwartego na terenie obozu harcerskiego bez wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody nadleśnictwa;
 • wnoszenia lub spożywania na terenie obozu jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin.
 1. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami ratowniczymi lub z Nadleśnictwem Ośno Lubuskie.
 2. Zgodę na rozpalenie ogniska wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, wyznaczając przy tym odpowiednie miejsce na terenie obozu.
 3. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntów leśnych (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).
 4. Nadleśnictwo Ośno Lubuskie nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia,
  które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności osób korzystających z terenu obozu harcerskiego lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnych BHP.
 5. Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko tymi pojazdami, na które uzyskano zezwolenie nadleśnictwa.
 6. Podczas odwiedzin parkowanie samochodów osób odwiedzających dopuszczone jest tylko w wyznaczonych przez nadleśnictwo do tego celu miejsc.
 7. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Ośno Lubuskie może wyłączyć teren obozu harcerskiego z użytkowania, a w szczególności gdy wystąpią czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników.
 8. Po zakończeniu użytkowania terenu, na którym znajdował się obóz harcerski, dzierżawca ma obowiązek jego uporządkowania i przedstawiania do odbioru miejscowemu leśniczemu.
 9. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu reguluje odrębny regulamin - Regulamin organizatora obozowiska. Znajduje się on
  w centralnym miejscu obozowiska i nie może on być sprzeczny z niniejszym Regulaminem Nadleśnictwa.
 10. Wszelkie uwagi, skargi, zapytania i wnioski można składać pod adresem e-mail osno@szczecin.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu 663-897-400 / 95-757-74-00.
 11. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.

Wykaz ważnych telefonów:

 • Telefon ratunkowy 112
 • Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, tel. 663-897-400 lub 95-757-74-00
 • Straż Leśna Nadleśnictwa Ośno Lubuskie tel. 663-897-425 lub 663-897-426