Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN MIEJSCA BIWAKOWANIA

REGULAMIN MIEJSCA BIWAKOWANIA NADLEŚNICTWA OŚNO LUBUSKIE

 1. Regulamin miejsca biwakowania określa warunki korzystania z gruntów przeznaczonych na ten cel zarządzanych przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Miejsce biwakowania jest dostępne we wszystkie dni w roku dla niekomercyjnego ruchu turystyczno-rekreacyjnego.
 4. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób z niego korzystających.
 5. Podczas wykonywania ruchu pojazdem na terenie miejsca biwakowania należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h.
 6. Osoby korzystające z miejsca biwakowania zobowiązani są do:
 1. utrzymywania porządku na terenie oraz w obszarach przyległych, nie uszkadzania i nie wycinania drzew i krzewów rosnących na udostępnionym terenie oraz do przestrzegania przepisów wskazanych w art 30 ustawy
  o lasach;
 2. przestrzegania czasu ciszy nocnej obowiązującej od godz. 2200 do godz. 700;
 3. niewnoszenia i nie spożywania na terenie jakichkolwiek środków odurzających;
 4. przestrzegania znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na udostępnionym terenie;
 5. korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi;
 6. odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych przedmiotów osobistych.
 1. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:
 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu w tym: mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
 2. zaśmiecania terenu;
 3. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu biwakowania;
 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca biwakowania;
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych pożarowych;
 6. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;
 7. korzystania z ognia otwartego poza miejscem do tego wyznaczonym oraz bez wcześniejszego poinformowania i zgody nadleśnictwa.
 1. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z miejsca biwakowania jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub w mieniu jakie mogą powstać w czasie korzystania z miejsca biwakowania (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).
 3. Zwierzęta domowe na miejscu biwakowania winny przebywać na uwięzi lub
  w kagańcach oraz posiadać aktualne szczepienia. Nieczystości winny być niezwłocznie usunięte.
 4. Zgodę na rozpalenie ogniska wydaje pracownik Służby Leśnej ds. ochrony przeciwpożarowej (663 897 427) w miejscu do tego specjalnie przeznaczonym.
 5. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa odpowiedzialność ponosi osoba, która tą szkodę wyrządziła.
 6. Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub innych pracowników nadleśnictwa jeśli dotyczą one powstałych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.
 7. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.
 8. Zapytania, uwagi i wnioski można składać pod adresem e-mail osno@szczecin.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu 663-897-400 oraz 95-757-74-00.
 9. W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz Nadleśnictwo.

 

Wykaz ważnych telefonów:

 • Telefon ratunkowy – 112
 • Nadleśnictwo Ośno Lubuskie – 663-897-400 lub 95-757-74-00
 • Straż Leśna – 663-897-425 lub 663-897-426

 

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie