Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu są to tereny wyróżniające się krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Chronionego Krajobrazu utworzone Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 luty 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm.; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 91 poz. 1373; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 4 poz. 99); Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 113 poz. 1820 z dnia 10.12.2010 r.; Uchwała Nr XL/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 3 marca 2014 r. poz. 564).

 
  • OChK "5 - Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty" – obejmuje 19,42 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

  • OChK „11A - Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim" obejmuje 1406,66 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

  • OChK „11B - Ośniańska Rynna z Jeziorem Busko" obejmuje 707,03 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

  • OChK „14 - Dolina Ilanki" obejmuje 5,96 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi w sprawie obszarów są: Uchwała Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz Uchwała Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r.