Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PARK KRAJOBRAZOWY

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy „Ujście Warty" został utworzony Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r., które zostało zmienione Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. oraz Rozporządzeniem Nr 16/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005r.

Ogólna powierzchnia parku wynosi 20532,46 ha, tereny zarządzane przez Nadleśnictwo zajmują powierzchnię 930,37 ha.

Poprzez ochronę parku rozumie się przede wszystkim zachowanie i popularyzację jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. Lasy parku w dużym stopniu mają charakter puszczański. Najwartościowszym zbiorowiskami leśnymi, często o charakterze zbliżonym do naturalnego są: buczyna pomorska, olsy źródliskowe i łęgi jesionowo-olszowe. Do walorów krajobrazowych i przyrodniczych należą torfowiska, zbiorowiska roślin kserotermicznych (sucho i ciepłolubnych), zespoły roślin wodnych oraz jary i wąwozy ze skałkami osadowymi.